LCD Ekranda Çalışan Kodu OLED Ekrana Uygun Hale Getirme

Merhaba arkadaşlar elimdeki kod lcd ekranda çalışmaktadır. Bu kodu 0.96 inch I2C OLED Ekran - SSD1306 Satın Al | Robotistan.com bu ekranda çalıştıramadım bu konuda yardımcı olabilecek birisi var mı acaba ?

Merhaba,
lcd de çalıştırmak istediğiniz kod nedir?

Merhaba kodu atarsanız daha iyi yardımcı olabiliriz. :grinning_face_with_smiling_eyes:

Bu şekilde atıyorum metin belgesi veya arduino şeklinde kabul etmedği için.

/*
nabız ölçer ve oksimetre cihazı
*/

#include "MAX30100_PulseOximeter.h" // sensörün register, hafıza ve bilgilerinin alındığı kütüphane
#include <LiquidCrystal.h> // lcd ekranın kütüphanesi
#define REPORTING_PERIOD_MS   1000//verilerin ekrana yazdırma sıklığı için milisaniye cinsinden değişken değeri atanıyor


PulseOximeter pox;// PulseOximeter clasından bir obje oluşturuluyor
LiquidCrystal lcd(2, 4, 9, 10, 11, 12); // lcd ekranın bacakları tanımlanıyor .11= RS  9=E 5=D4 4=D5 3=D6 2=D7
uint32_t tsLastReport = 0;// en son raporlama değeri için bir değişken oluşturuluyor
int data=0; // ortamala da kullanılacaj değişken belirleniyor
float top=0; // ortalamada toplamın atanacağı değişken oluşturuluyor
float aratop; // ikinci ortalama işlemi için toplamın atnacağı değişken
int a=1; // serial ekranda parmak konmayınca sürekli olarak " barmagınzı sensore koyun" yazmasını engellemek için kullanılacak olan değişken atanıyor
// kalp atışı tespit edildiğinde bu aşağıdaki fonksiyon çalışır
void onBeatDetected()
{  
   lcd.clear(); // lcd temizle
   Serial.println("olcuyor"); //serial ekrana "olcuyor" yaz
   
   lcd.setCursor(1, 0); //lcd de birinci sutun 0. satıra gıt
   lcd.print("olcuyor"); // orda "olcuyor" yaaz
    data++;// ortalama için sayaç
   a=1;
  
}
 
void setup()//ana fonksiyon
{ pinMode(3,OUTPUT);
 digitalWrite(3,LOW);
 lcd.begin(16, 2); /* Kullandigimiz LCDnin sutun ve satir sayisini belirtmeliyiz */
  
  Serial.begin(9600);
   lcd.clear();// lcd temizleniyor
    lcd.setCursor(0, 0);// 0.satır ve 0.sutuna gidiliyor lcd de
    lcd.print("nabiz:");//lcd ye "nabız" yazısı yazdırılır 
  // kalp atışı durumunda fonksiyonumuzun çalışması için fonksiyonu aktif hale getiriyoruz
  pox.begin();
  pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
}

void loop()// sonsuz döngü fonksiyonuna giriş yapılıyor
{ 
  // update olayının olabildiğince erken olması lazım.
  pox.update();

  // sensor sıfır okursa alınan veri geçersiz olur 
  
  if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {//milis fonksiyonundan son raporlama değişkeni çıkarılıp bunun raporlaama zamanından buyuk olması durumunda ekrana veri aktarılıyor
   for(int i=0;i<10;i++){aratop=aratop+pox.getHeartRate();} //ilk ortamala olarak alınan 10 defa nabız değeri alınıp ortalamsı alınıyor
   aratop=aratop/10; 
   
   
    
   top=top+aratop;
   aratop=0; 
    if(data>4){ 
    top=top/4;
    
    lcd.clear();// lcd temizleniyor
    lcd.setCursor(0, 0);// 0.satır ve 0.sutuna gidiliyor lcd de
    lcd.print("nabiz:");//lcd ye "nabız" yazısı yazdırılır
    lcd.print(top);// top değişkenini ekrana yaz
    lcd.setCursor(11, 0); // 12. sutun 0. satıra git
    lcd.print("bpm  "); // beat per minute- dakıka toplam atım 
    lcd.setCursor(0, 1);// 0.sutun 1. satıra git
    lcd.print("Spo2:%"); // ekrana oksijen yaz
    lcd.print(pox.getSpO2()); // oksijen saturasyonunu veren değişkeni ekrana yaz
    lcd.setCursor(9, 1);
    lcd.print(pox.getTemperature());
    lcd.print("C");
    
    Serial.print("nabiz:"); // serial porta nabız yazısını yazdır
    Serial.print(top); // serial porta top değişkenini yazdır
    Serial.print("bpm / SpO2:%"); // serial porta "bpm/ SpO2 " yazısını yazdır
    Serial.println(pox.getSpO2());// oksijan saturasyonunu serial porta yaz
    delay(3000); // 3 sn bekle
    lcd.clear();// ekranı temızle
    top=0; // değişkneleri sıfırla
    data=0;
    }
    
    tsLastReport = millis();
  }
  if (pox.getHeartRate()==0) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" parmaginizi");lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(" sensore koyun"); }// nabız algılanmaz ise lcd ekrana "parmagınızı sensore koyun" yazısı yazdır
                 
  if(pox.getHeartRate()==0 && a==1) { Serial.println(" parmaginizi");Serial.println("sensore koyun"); a=0;} // nabız algılanmaz ise serial porta "parmagınızı sensore koyun" yazısı yazdır
}

İsterseniz mail olarak atabilirim bu şekilde zor olursa

Mail atmaya gerek yok düzeltim. Kodları şaun yazıyorum.

Şu şekilde kodları yazdım setCursor’ları düzeltirsin sonradan.

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 display(-1);

#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#define REPORTING_PERIOD_MS   1000
PulseOximeter pox;
uint32_t tsLastReport = 0;
int data=0;
float top=0;
float aratop;
int a=1;

void onBeatDetected()
{  
display.clearDisplay();// lcd temizle
   Serial.println("olcuyor"); //serial ekrana "olcuyor" yaz
   display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,28);
   display.print("olcuyor"); // orda "olcuyor" yaaz
    data++;// ortalama için sayaç
   a=1;
  
}
void setup() {
 pinMode(3,OUTPUT);
 digitalWrite(3,LOW);
 Serial.begin(9600);
 // Oledimizi i2c Adresini girdik 0x3C
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); 

 // Arduino Oledimizin Tampon belleğini temizledik
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(1,28);
 display.print("nabiz:");
  pox.begin();
  pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
}

void loop() {
 // update olayının olabildiğince erken olması lazım.
  pox.update();

  // sensor sıfır okursa alınan veri geçersiz olur 
  
  if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {//milis fonksiyonundan son raporlama değişkeni çıkarılıp bunun raporlaama zamanından buyuk olması durumunda ekrana veri aktarılıyor
   for(int i=0;i<10;i++){aratop=aratop+pox.getHeartRate();} //ilk ortamala olarak alınan 10 defa nabız değeri alınıp ortalamsı alınıyor
   aratop=aratop/10; 
   
   
    
   top=top+aratop;
   aratop=0; 
    if(data>4){ 
    top=top/4;
    
    display.clearDisplay();// lcd temizleniyor
    display.setCursor(0, 0);
    display.print("nabiz:");//lcd ye "nabız" yazısı yazdırılır
    display.print(top);// top değişkenini ekrana yaz
    display.setCursor(1, 28); 
    display.print("bpm  "); // beat per minute- dakıka toplam atım 
    display.setCursor(0, 28);// 0.sutun 1. satıra git
    display.print("Spo2:%"); // ekrana oksijen yaz
    display.print(pox.getSpO2()); // oksijen saturasyonunu veren değişkeni ekrana yaz
    display.setCursor(9, 28);
    display.print(pox.getTemperature());
    display.print("C");
    
    Serial.print("nabiz:"); // serial porta nabız yazısını yazdır
    Serial.print(top); // serial porta top değişkenini yazdır
    Serial.print("bpm / SpO2:%"); // serial porta "bpm/ SpO2 " yazısını yazdır
    Serial.println(pox.getSpO2());// oksijan saturasyonunu serial porta yaz
    delay(3000); // 3 sn bekle
    display.clearDisplay();// ekranı temızle
    top=0; // değişkneleri sıfırla
    data=0;
    }
    
    tsLastReport = millis();
  }
  if (pox.getHeartRate()==0) { display.setCursor(0, 0); display.print(" parmaginizi");display.setCursor(0, 1);display.print(" sensore koyun"); }// nabız algılanmaz ise lcd ekrana "parmagınızı sensore koyun" yazısı yazdır
                 
  if(pox.getHeartRate()==0 && a==1) { Serial.println(" parmaginizi");Serial.println("sensore koyun"); a=0;} // nabız algılanmaz ise serial porta "parmagınızı sensore koyun" yazısı yazdır
}

hocam çok teşekkür ederim öncelikle
exit status 1
expected ‘;’ before ‘top’
şöyle bir hata alıyorum

Hatayı hangi satırda veriyor. İsterseniz ss atabilirsiniz.

O kod satırını bir üstindrki satırın sonuna noktalı virgül koymanız gerek :grinning_face_with_smiling_eyes:

; koyunca düzeldi teşekkür ederim görememişim bende

Hata kodunun bi üstündeki satırı display.clearDisplay();olarak değiştirirseniz hata geçer. :slightly_smiling_face:

Çok çok teşekkür ederim gerçekten. Çok yardımcı oldunuz

1 Beğeni