CEYD-A ile Sesle Robot Araba Kontrolü

Etrafındaki engellerin yönlerini ve mesafelerini tespit eden robota CEYD-A ilerlemesini söylediğinde robot, eğer önünde engel var ise duruyor. Sorulduğunda ise etrafındaki engellerin mesafelerini söylüyor.

Gereksinimler

Ek bilgi: Arduino’yu beslemek için videoda Powerbank kullanılmıştır. Motor sürücü için ayrıca 6V (4x1.5V AA Pil) yeterlidir veya devre şemasındaki gibi 9V kare pil kullanılabilir.

Devre Şeması

Arduino IDE Kodu:

#include <Servo.h>     //Servo motor library. This is standard library
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX, TX
char data;

const int LeftMotorForward = 5;
const int LeftMotorBackward = 4;
const int RightMotorForward = 6;
const int RightMotorBackward = 7;

#define trig_pin A1 //analog input 1
#define echo_pin A2 //analog input 2

boolean goesForward = false;
int distance = 100;

Servo servo_motor; //our servo name


void setup(){
 Serial.begin(9600);
 BTSerial.begin(9600);
 
 pinMode(RightMotorForward, OUTPUT);
 pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT);
 pinMode(LeftMotorBackward, OUTPUT);
 pinMode(RightMotorBackward, OUTPUT);
 pinMode(trig_pin, OUTPUT);
 pinMode(echo_pin, INPUT);
 
 servo_motor.attach(11); //our servo pin

 servo_motor.write(115);
 delay(2000);
 distance = readPing();
 delay(100);
 distance = readPing();
 delay(100);
 distance = readPing();
 delay(100);
 distance = readPing();
 delay(100);
}

void loop(){

 int distanceRight = 0;
 int distanceLeft = 0;
 
 if (distance <= 10){
  moveStop();
  delay(300);
  moveBackward();
  delay(400);
  moveStop();
  delay(300);
  distanceRight = lookRight(false);
  delay(300);
  distanceLeft = lookLeft(false);
  delay(300);

  if (distance >= distanceLeft){
   turnRight();
   moveStop();
  }
  else{
   turnLeft();
   moveStop();
  }
 }
 else{
  if (BTSerial.available())
   {
    data = BTSerial.read();
    if (data == '2')
      {
       moveForward();
       Serial.println("İlerliyorum");
      }
      if (data == '3')
      {
       turnRight();
       Serial.println("Sağa döndüm");
      }
      if (data == '4')
      {
       turnLeft();
       Serial.println("Sola döndüm");
      }
      if (data == '5')
      {
       moveStop();
       Serial.println("Durdum");
      }
      if (data == '6')
      {
      lookLeft(true);
       
      }
      if (data == '7')
      {
      lookRight(true);
      
      }
      if (data == '8')
      {
      distanceRight = lookRight(false);
      delay(300);
      distanceLeft = lookLeft(false);
      delay(300);
  
      if((distance>distanceLeft)&&(distanceRight>distanceLeft))
      {
       Serial.print("Solumda.");
       Serial.print(distanceLeft);
       Serial.println("cm mesafede engel var");
      }
      if((distance>distanceRight)&&(distanceLeft>distanceRight))
      {
      
       Serial.print("Sağımda.");
       Serial.print(distanceRight);
       Serial.println("cm mesafede engel var");
      }
      if((distanceLeft>distance)&&(distanceRight>distance))
      { 
       Serial.print("Önümde.");
       Serial.print(distance);
       Serial.println("cm mesafede engel var");
      }
      }
      if (data == '9')
      {
       moveBackward();
       Serial.println("Geri çekildim");
      }
     }
     if (Serial.available())
     {
      BTSerial.write(Serial.read());
     } 
   
 }
 distance = readPing();
}

int lookRight(boolean write){ 
 servo_motor.write(50);
 delay(100);
 int distance1 = readPing();
 if(write)
  Serial.println(distance1);
 delay(200);
 servo_motor.write(115);
 return distance1;
}

int lookLeft(boolean write){
 servo_motor.write(170);
 delay(100);
 int distance1 = readPing();
 if(write)
  Serial.println(distance1);
 delay(200);
 servo_motor.write(115);
 return distance1;
}
int readPing()
{
 long duration, distance1;

 digitalWrite(trig_pin,LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trig_pin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trig_pin, LOW);

 duration = pulseIn(echo_pin, HIGH);
 distance1 = duration / 58.2;
 delay(50);
 if(distance1>400)
  return 400;

 return distance1;
}
void moveStop(){
 
 digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
 digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
 digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);
 digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);
}

void moveForward(){

 if(!goesForward){

  goesForward=true;
  
  digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);
  digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);
 
  digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);
  digitalWrite(RightMotorBackward, LOW); 
 }
}

void moveBackward(){

 goesForward=false;

 digitalWrite(LeftMotorBackward, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorBackward, HIGH);
 
 digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
 digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
 
}

void turnRight(){

 digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorBackward, HIGH);
 
 digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);
 digitalWrite(RightMotorForward, LOW);
 
 delay(500);
 
 digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);
 
 digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);
 digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);
 
 
 
}

void turnLeft(){

 digitalWrite(LeftMotorBackward, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);
 
 digitalWrite(LeftMotorForward, LOW);
 digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);

 delay(500);
 
 digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH);
 digitalWrite(RightMotorForward, HIGH);
 
 digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW);
 digitalWrite(RightMotorBackward, LOW);
}

CEYD-A Kodları:

Bluetooth bağlan, Bluetooth tan bilgi al, Bluettooha 2 gönder gibi bluetooth komutlarını tüm CEYD-A’lar desteklemektedir. Bunlar için komut oluşturmak gerekmemektedir. Aşağıdaki komutlar sola bak, sağa bak, etrafında ne var gibi söylemler için oluşturulmuştur.

SORU: bak%,6| 
SABLON: {HER}(sol|sağ)a bak{HER}$ 
CEVAP: 
{!IF $1==sol??{!SET ignored={!RET bluetootha 6 gönder!}!}::!}
{!IF $1==sağ??{!SET ignored={!RET bluetootha 7 gönder!}!}::!} 
{!RET cmdmessagebox $1 tarafa bakıyorum!} 
{!SET response={!RET bluetooth bilgi al!}!} 
{!SET value={!RET cmdfetchnumeric {!GET response!}!}!} Engel {!GET value!} cm ötede.

SORU: etrafında,6| 
SABLON: {HER}(ne var|engel var mı){HER}$ 
CEVAP: {!SET ignored={!RET bluetootha 8 gönder!}!} 
{!RET cmdmessagebox Şimdi sağımı, önümü ve solumu inceliyorum.!} 
{!SET response={!RET bluetooth bilgi al!}!} 
{!GET response!}
3 Beğeni