Esp 32 s cam hatalari

ESP32S CAM 'le akıllı ev uygulamasını bitirdim fakat, her defasında resetlemeden mail adresime resim yollamıyor.

pır sensörünün arızalı olduğunu düşünerek başka pır sensörleri denediğim halde sistem pır sensörü ile çalışmıyor

ayrıca esp 32 s cam üzerindeki ışık hiç yanmıyor.

şimdiden teşekkür ederim

Merhabalar,
Kullandığınız kodu bizimle paylaşırsanız size daha iyi yardımcı olabiliriz.

#include <ESP32MailHTTPClient.h>//
#include <ESP32TimeHelper.h>//
#include <ESP32_MailClient.h>//
#include <RFC2047.h>//
#include <ssl_client32.h>//
#include <WiFiClientSecureESP32.h>//

/*Proje Üreticisi : Sefer Döngel, Robotistan

 • Proje Adı : DIY Akıllı Güvenlik Kamerası
 • Proje Açıklaması : Bu projede fake bir güvenlik kamerasından;
 •             hareket algıladığında anlık fotoğraf çekip, çektiği fotoğrafı hem üzerindeki SD karta kaydeden hem de tanımlı mail
  
 •             adreslerine mail olarak ileten wifi bağlantılı akıllı bir güvenlik kamerası yapıyoruz.
  
 •             Proje hakkında daha fazla bilgi için Robotistan kanalında yayınlanan videoyu izleyip daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
  
 • Robotistan Youtube Kanalı: https://www.youtube.com/robotistan
 • Şahsi Youtube Kanalım : https://www.youtube.com/c/seferdongel*/
  /***************************************************************/

/********************************************************************************************************************
Kart Özellikleri
Board : “ESP32S ESPRESSİF”
Upload Speed : “921600”
Flash Frequency : “80MHz”
Flash Mode : “QIO”
Partition Scheme: “Hue APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)”
Core Debug Level: “None”
COM Port : 9
*********************************************************************************************************************/

#include “esp_camera.h”//
#include<WiFi.h>//
#include “FS.h” //
#include “SPI.h”
#include “SD.h”
#include “EEPROM.h”
#include “driver/rtc_io.h”//#include “ESP32_MailClient.h”//

//Uygulama modelini AI THINKER olarak seçiyoruz.
#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE//
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE
//#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER//

#include “camera_pins.h”

#define ID_ADDRESS 0x00
#define COUNT_ADDRESS 0x01
#define ID_BYTE 0xAA
#define EEPROM_SIZE 0x0F

uint16_t nextImageNumber = 0;

#define WIFI_SSID “…” // Kameranın bağlanacağı wifi SSID girilmeli. “192.168.1.100”
#define WIFI_PASSWORD “…” // Kameranın bağlanacağı wifi şifresi girilmeli.

#define emailSenderAccount “[email protected]” // e-mail gönderimi için gmail port 465 (SSL) kullanılıyorsa, “daha az güvenli uygulama erişimi” aktif edilmeli. https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1
#define emailSenderPassword “…” // e-mail şifresi.
#define emailRecipient “[email protected]” //#define komutu ile birden fazla alıcı tanımlanabilir.
//E-posta gönderme veri nesnesi, gönderilecek yapılandırma ve verileri içerir.
#define smtpServer "smtp.gmail.com//
#define esmtpServerPort 465//
#define emailSubject "ESP32 Test//
SMTPData smtpData;

//E-posta gönderme durumunu almak için geri arama işlevi.
void sendCallback(SendStatus info);

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println(“Booting…”);

pinMode(4, INPUT); //LED flash için GPIO pini ataması yapıyoruz.
digitalWrite(4, LOW);
rtc_gpio_hold_dis(GPIO_NUM_4); //Uyku moduna geçmeden önce etkinleştirilmişse pin tutmayı devre dışı bırakıyoruz.

//WiFi Bağlantısı
Serial.print(“Connecting to AP”);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{
Serial.print(".");
delay(200);
}

Serial.println("");
Serial.println(“WiFi connected.”);
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println();

camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

if (psramFound())
{
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA);//config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA);
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
} else
{
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
}

#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
pinMode(13, INPUT_PULLUP);
pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif

//Güvenlik Kamerasını başlatıyoruz.
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK)
{
Serial.printf(“Camera init failed with error 0x%x”, err);
return;
}

//Kamera parametrelerini ayarlıyoruz.
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
s->set_contrast(s, 2); //min=-2, max=2
s->set_brightness(s, 2); //min=-2, max=2
s->set_saturation(s, 2); //min=-2, max=2
delay(100); //wait a little for settings to take effect

//SD kartı mount ediyoruz.
Serial.println(“Mounting SD Card…”);
MailClient.sdBegin(14, 2, 15, 13);

if (!SD.begin())
{
Serial.println(“Card Mount Failed”);
return;
}

// EEPROM’u başlatıyoruz.
if (!EEPROM.begin(EEPROM_SIZE))
{
Serial.println(“Failed to initialise EEPROM”);
Serial.println(“Exiting now”);
while (1); //Bir hata oluştuysa bu satırda bekleniyor.
}

/*
EEPROM.get(COUNT_ADDRESS, nextImageNumber);
Serial.println(nextImageNumber);
nextImageNumber += 1;
EEPROM.put(COUNT_ADDRESS, nextImageNumber);
EEPROM.commit();
while(1);
*/

/ERASE EEPROM BYTES START/
/*
Serial.println(“Erasing EEPROM…”);
for(int i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
{
EEPROM.write(i, 0xFF);
EEPROM.commit();
delay(20);
}
Serial.println(“Erased”);
while(1);
*/
/ERASE EEPROM BYTES END/

if (EEPROM.read(ID_ADDRESS) != ID_BYTE) //Eğer geçerli bir resim numarası değilse
{
Serial.println(“Initializing ID byte & restarting picture count”);
nextImageNumber = 0;
EEPROM.write(ID_ADDRESS, ID_BYTE);
EEPROM.commit();
}
else // resim numarasını geçerli olana kadar bir sonrakini alarak değiştiriyoruz.
{
EEPROM.get(COUNT_ADDRESS, nextImageNumber);
nextImageNumber += 1;
Serial.print(“Next image number:”);
Serial.println(nextImageNumber);
}

// Yeni bir fotoğraf karesi alınıyor.
camera_fb_t * fb = NULL;

// Kameranın frame buffer bilgisi alınıyor.
fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb)
{
Serial.println(“Camera capture failed”);
Serial.println(“Exiting now”);
while (1); // Bir hata oluştuysa bu satırda bekleniyor.
}

//Fotoğraf SD karta kaydediliyor.
//Fotoğraf için veri yolu ve isim oluşturuluyor.
String path = “/IMG” + String(nextImageNumber) + “.jpg”;

fs::FS &fs = SD;

//Yeni bir dosya oluşturuluyor.
File file = fs.open(path.c_str(), FILE_WRITE);
if (!file)
{
Serial.println(“Failed to create file”);
Serial.println(“Exiting now”);
while (1); //Bir hata oluştuysa bu satırda bekleniyor.
}
else
{
file.write(fb->buf, fb->len);
EEPROM.put(COUNT_ADDRESS, nextImageNumber);
EEPROM.commit();
}
file.close();

//Kameranın frame buffer bilgisi gönderiliyor.
esp_camera_fb_return(fb);
Serial.printf(“Image saved: %s\n”, path.c_str());

//E-posta gönderimi
Serial.println(“Sending email…”);
//E-posta ana bilgisayarını, bağlantı noktasını, hesabı ve şifresini ayarlıyoruz.
smtpData.setLogin(“smtp.gmail.com”, 587, emailSenderAccount, emailSenderPassword);

//E-posta göndericisinin ismi ve e-mail adresi bilgisini ayarlıyoruz.
smtpData.setSender(“ESP32-CAM”, emailSenderAccount);

//E-posta önceliğini Normal olarak ayarlıyoruz. Öncelikli yapmak için High yapılabilir.
smtpData.setPriority(“Normal”);

//E-postanın konusunu belirliyoruz.
smtpData.setSubject(“Motion Detected - ESP32-CAM”);

//E-posta metninin yapısını text ya da html olarak düzenliyoruz.
smtpData.setMessage("<div style=“color:#003366;font-size:20px;”>Image captured and attached.", true);

//E-postanın gönderileceği alıcıları tanımlıyoruz. Birden fazla alıcı tanımlanabilir.
smtpData.addRecipient(emailRecipient);
//smtpData.addRecipient(emailRecipient2);

//E-postaya SD karttan fotoğraf ekliyoruz.
smtpData.addAttachFile(path);

//Ekli dosyayı(fotoğrafı) okuyabilmek için hafıza tipini SD olarak ayarlıyoruz.
smtpData.setFileStorageType(MailClientStorageType::SD);

smtpData.setSendCallback(sendCallback);

//E-posta gönderimini başlatıyoruz.
if (!MailClient.sendMail(smtpData))

Serial.println("Error sending Email, " + MailClient.smtpErrorReason());

//E-posta gönderimi tamamlandıktan sonra bir sonraki gönderim için nesnedeki tüm verileri temizliyoruz.
smtpData.empty();

pinMode(4, OUTPUT); //LED flash için GPIO pini tanımlıyoruz.
digitalWrite(4, LOW); //Led flashı kapatıyoruz
rtc_gpio_hold_en(GPIO_NUM_4); //Enerji tasarrufu için LED flash’ı uyku modunda kapatıyoruz.
Serial.println(“Entering deep sleep mode”);
Serial.flush();
//rtc_gpio_pullup_en(GPIO_NUM_13);//eğer sürekli fotoğraf çekerse baştaki sılajları(//)kaldır
esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_13, 0); //PIN 13 LOW olduğunda aktif moda geçiyoruz.
delay(10000); //PIR sensörün sağlıklı okuma yapabilmesi için 10 sn zaman tanıyoruz.

esp_deep_sleep_start();

}

void loop()
{

}

//E-posta gönderim durumunu izliyoruz.
void sendCallback(SendStatus msg)
{
//Anlık durum bilgisini seri port ekranında görüntülüyoruz.
Serial.println(msg.info());

//E-posta başarılı bir şekilde gönderildiyse seri port ekranına bilgi yazıyoruz.
if (msg.success())
{
Serial.println(“E-posta gönderimi başarılı. Şimdi onlar düşünsün :)”);
}
}