Stray 302 in program hatası

Bu kodda stary 302 in program hatası alıyorum. Hatayı fotoğraf olarak ekledim. Yardım ederseniz sevinirim. Okul projesinin bir parçası ve aciliyeti var.

#include <LiquidCrystal.h> // includes the LiquidCrystal Library 
#include <Keypad.h>
#define buzzer 8
#define trigPin 9
#define echoPin 10
long duration;
int distance, initialDistance, currentDistance, i;
int screenOffMsg =0;
String password="1234";
String tempPassword;
boolean activated = false; // State of the alarm
boolean isActivated;
boolean activateAlarm = false;
boolean alarmActivated = false;
boolean enteredPassword; // State of the entered password to stop the alarm
boolean passChangeMode = false;
boolean passChanged = false;
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
char keypressed;
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char keyMap[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {14, 15, 16, 17}; //Row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {18, 19, 20, 21}; //Column pinouts of the keypad
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keyMap), rowPins, colPins, ROWS, COLS); 
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LC object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7) 
void setup() { 
 lcd.begin(16,2); 
 pinMode(buzzer, OUTPUT); // Set buzzer as an output
 pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
 pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
}
void loop() {
 if (activateAlarm) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Alarm will be");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("activated in");
 
  int countdown = 9; // 9 seconds count down before activating the alarm
  while (countdown != 0) {
   lcd.setCursor(13,1);
   lcd.print(countdown);
   countdown--;
   tone(buzzer, 700, 100);
   delay(1000);
  }
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Alarm Activated!");
  initialDistance = getDistance();
  activateAlarm = false;
  alarmActivated = true;
 }
 if (alarmActivated == true){
   currentDistance = getDistance() + 10;
   if ( currentDistance < initialDistance) {
    tone(buzzer, 1000); // Send 1KHz sound signal 
    lcd.clear();
    enterPassword();
   }
  }
 if (!alarmActivated) {
  if (screenOffMsg == 0 ){
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("A - Activate");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("B - Change Pass");
   screenOffMsg = 1;
  }
  keypressed = myKeypad.getKey();
  if (keypressed =='A'){    //If A is pressed, activate the alarm
   tone(buzzer, 1000, 200);
   activateAlarm = true;      
  }
  else if (keypressed =='B') {
   lcd.clear();
   int i=1;
   tone(buzzer, 2000, 100);
   tempPassword = "";
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Current Password");
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print(">");
   passChangeMode = true;
   passChanged = true;  
   while(passChanged) {   
   keypressed = myKeypad.getKey();
   if (keypressed != NO_KEY){
    if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||
      keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||
      keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {
    tempPassword += keypressed;
    lcd.setCursor(i,1);
    lcd.print("*");
    i++;
    tone(buzzer, 2000, 100);
    }
   }
   if (i > 5 || keypressed == '#') {
    tempPassword = "";
    i=1;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Current Password");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(">"); 
   }
   if ( keypressed == '*') {
    i=1;
    tone(buzzer, 2000, 100);
    if (password == tempPassword) {
     tempPassword="";
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Set New Password");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print(">");
     while(passChangeMode) {
      keypressed = myKeypad.getKey();
      if (keypressed != NO_KEY){
       if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||
         keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||
         keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {
        tempPassword += keypressed;
        lcd.setCursor(i,1);
        lcd.print("*");
        i++;
        tone(buzzer, 2000, 100);
       }
      }
      if (i > 5 || keypressed == '#') {
       tempPassword = "";
       i=1;
       tone(buzzer, 2000, 100);
       lcd.clear();
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("Set New Password");
       lcd.setCursor(0,1);
       lcd.print(">");
      }
      if ( keypressed == '*') {
       i=1;
       tone(buzzer, 2000, 100);
       password = tempPassword;
       passChangeMode = false;
       passChanged = false;
       screenOffMsg = 0;
      }      
     }
    }
   }
  }
 }
}
}
void enterPassword() {
 int k=5;
 tempPassword = "";
 activated = true;
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(" *** ALARM *** ");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Pass>");
   while(activated) {
   keypressed = myKeypad.getKey();
   if (keypressed != NO_KEY){
    if (keypressed == '0' || keypressed == '1' || keypressed == '2' || keypressed == '3' ||
      keypressed == '4' || keypressed == '5' || keypressed == '6' || keypressed == '7' ||
      keypressed == '8' || keypressed == '9' ) {
     tempPassword += keypressed;
     lcd.setCursor(k,1);
     lcd.print("*");
     k++;
    }
   }
   if (k > 9 || keypressed == '#') {
    tempPassword = "";
    k=5;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" *** ALARM *** ");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Pass>");
   }
   if ( keypressed == '*') {
    if ( tempPassword == password ) {
     activated = false;
     alarmActivated = false;
     noTone(buzzer);
     screenOffMsg = 0; 
    }
    else if (tempPassword != password) {
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("Wrong! Try Again");
     delay(2000);
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print(" *** ALARM *** ");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("Pass>");
    }
   }  
  }
}
// Custom function for the Ultrasonic sensor
long getDistance(){
 //int i=10;
 
 //while( i<=10 ) {
 // Clears the trigPin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 // Calculating the distance
 distance = duration*0.034/2;
 //sumDistance += distance;
 //}
 //int averageDistance= sumDistance/10;
 return distance;
}

Merhabalar,
stray '/302 hatası ya süslü parantezleri yanlış kullanınca ya birden çok fazla hata olunca ya da öylesine veren bir hatadır. Kodunuzu derledim ve hiç bir sıkıntı buamadım. Bende de bazen hiç bir hata olmamasına karşın böyle hatalar verebiliyor. Bende kodu kopyalıyorum arduinoyu tamamen kapatıyorum ve yeni bir arduino sekmesi açarak kodu yapıştırıyorum böylece bu saçma hata gidiyor. Dediğim şekilde yapın elbet hata gidecektir. Eğer gitmezse kütüphaneleri güncelleyebilirsiniz veya her zaman kontrol etmeniz gereken şeyleri(port, model vb.) yapabilirsiniz. Kolay gelsin. :slightly_smiling_face:

Hala aynı hatayı veriyor maalesef. 50 karakter 1, 50 karakter 2…